IMG_4753_edited.jpg

Mentalitet

Mentalitet & BPH test

Jack Russeln är från början avlad för att använda till jakt och då framförallt som grythund . Detta krävde en tuff ,modig och självständig hund. Jaktinstinkten finns där. stor hund i liten förpackning. 

Vi uppfödare har ett stort ansvar när det gäller mentaliteten. Rasen har ett oförtjänt dåligt rykte i vissa kretsar, och det är viktigt att stor hänsyn tas till mentaliteten hos våra avelsdjur. Vi har också ett stort ansvar att se till att de som vill köpa en valp inte är oförberedda på hur rasen är.

Vi ska ha trygga, stabila och trevliga jack Russlar ute i samhället!

Kontakta din lokala Brukshundklubb om du är intresserad av att göra ett BPH test  med din hund. Vi uppmuntrar till det, det är fantastiskt lärorikt och intressant!

Momenten i BPH är:


1) Främmande person

En främmande person, testledaren, kommer fram till föraren och hunden. Här beskrivs hundens benägenhet att hälsa, hundens tendens till oro och/eller undvikande, hundens behov av att hävda sig eller att visa undergivenhet mot testledaren samt om hunden avvisar umgänget med aggression.


2) Föremålslek

Både hundägare och testledare leker med hunden. Momentet har två syften, dels att dokumentera lusten till föremålslek, dels hundens allmänna attityd i leken.


3) Matintresse

Hunden får prova att ta godbitar, såväl egna favoriter som av standardiserad modell, ur burkar vars lock antingen är öppna eller olika hårt åtskruvade. Syftet är dokumentera hur mycket hunden är villig att jobba för att nå sina matbitar och hundens generella intresse för mat. Förhoppningen är också att i momentet fånga hundens allmänna envishet. Även hundens tendens att ta kontakt med sin förare beskrivs.


4) Överraskning

En silhuett av en person i halvfigur reses hastigt upp framför hunden när den kommer gående. Här dokumenteras hur arg och rädd hunden blir men också hur lätt den har att övervinna en negativ känslomässig upplevelse och hur engagerad hunden är i att lösa uppgiften.


5) Skrammel

En metalltrumma med en kedja i, genererar ett högt, skramlande ljud som startar när hunden närmar sig. Hunden får fritt fram att undersöka trumman. Syftet är att beskriva hundens rädsla för

ljud, men även dess nyfikenhet för den annorlunda händelsen.


6) Närmande person

En person klädd i kappa, bredbrättad hatt och mörka solglasögon närmar sig långsamt hunden i etapper. När personen kommit inom ett visst avstånd vänder den sig om och står stilla. Hunden släpps fram för att undersöka och ta kontakt. Momentet ska mäta hundens reaktioner

i möte med människor som ur hundens perspektiv kan upplevas som avvikande.


7) Underlag

Hunden och föraren går över ett nytt och oprövat underlag. Syftet är att mäta eventuell osäkerhet för att gå på annorlunda underlag.


8) Skott (valfritt moment)

Två skott avlossas ca 50 m från ekipaget, ett när hund och förare är i rörelse, ett när de står still. Syftet är att dokumentera hundens eventuella reaktion vid skott.”

Vad kan jag som hundägare lära mig av BPH?

Efter avslutat test som tar ungefär 30 minuter per hund får du en muntlig sammanfattning av det som beskrivaren sett på banan. Den beskrivningen kompletteras sedan med ett mer detaljerat protokoll och spindeldiagram. Utifrån de reaktioner din hund visar vid de olika momenten kommer du att få en tydligare bild av var den har sina starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver mer stöd och uppmuntran. Beskrivningen kan också ge dig en förklaring till uppträdande och agerande hos din hund som du uppfattar som krävande eller oönskade. BPH säger inte allt om din hund, men kan bidra med en hel del information.

Källor

Materialet från SKK.s hemsida där det även går att läsa mer om BPH och de olika definitionerna på begreppen. http://skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/